Gonçalves Ribeiro, José Rafael, Camila Lacerda, Paulo Borges, e Débora Paula Simões. 2023. “Analysis of Permanent Preservation Areas Surrounding Springs Through Satellite Images”. Revista Agrogeoambiental 14 (1):e20221676. https://doi.org/10.18406/2316-1817v14n120221676.